Vårmöte 26/02/18

Kallelse     

Vårmöte 2018
Måndag den 19 mars
18.00 – Quality Hotell Statt

 

Föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Styrelsens årsredovisning (resultat och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 9. Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av överskott/underskott i enlighet med balansräkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen avses.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Avtackningar.
 13. Övriga frågor.