Vårmöte 03/03/21

Kallelse     

Vårmöte 2021
Tisdag den 30 mars
kl 18.00 – Digitalt-Teams

Länk till mötet publiceras på www.hudiksvallsgk.se 30/3.

 

Föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 2. Styrelsens årsredovisning (resultat och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 3. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 1. Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av överskott/underskott i enlighet med balansräkningen.
 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen avses.
 3. Fyllnadsval av ledamot till styrelsen 2021-2022.
 4. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 5. Avtackningar.
 6. Övriga frågor

Handlingar till mötet kommer att publiceras på  www.hudiksvallsgk.se 16/3.