Rapport från digitalt vår/årsmötet den 30 mars 2021.  07/04/21

Ordföranden Kåge Larsgården hälsade deltagarna välkomna.

Antalet röstberättigade räknades till 31 medlemmar och årsmötet anses behörigen utlyst.

Göran Vesterlind utsågs till mötesordförande och Anne-Sophie Sundström till mötessekreterare. 

Verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsår presenterades av Jon Sellén. Året hade en mycket positiv utveckling. Totte Krokström påpekar dock att klubben bör tänka sig för innan vi släpper in för många medlemmar så att köer bildas. Jon Sellén lovar att klubben har kontroll på detta.

Årsredovisningen presenterades av Lars Eriksson. Resultatet för golfklubben blev 881 717 kr. 

Revisionsberättelsen presenterades av Ingvar Turesson. Revisorerna tillstryker att resultat- och balansräkningarna fastställs, att årets resultat behandlas enligt styrelsens förslag samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

Lars Eriksson blev vald till styrelseledamot för 2021-2022.

Styrelseledamöterna Eva-Lotta Vesterlind och Nils Jacobsson avtackas för sitt arbete i styrelsen. 

Övrigt

Totte Krokström skänker ytterligare 200 000 kr till Hudiksvalls Golfklubb. Pengar är öronmärkta för iordningställande av dammarna på hål ett, en ordentlig port till logens garage, trivselpengar till juniorkommittén, banpersonalen och Mats-Erik Persson.

Klubben har skänkt ett juniorstipendium på 10.000:- vardera till bröderna Johan och Simon Björkén.

Kicki Rapp informerar om klubbens deltagande i Svenska Golfförbundets satsning på klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50. Medlemmar som önskar delta i referensgruppen eller vill veta mer om projektet ombeds kontakta henne.

Totte Krokström gör ett inlägg där han tycker att klubben bör balansera antalet tävlingar för att ävan kunna tillfredsställa de som inte vill tävla. Han tycker även att klubben måste bli bättre på information till klubbens medlemmar ang antal tävlingar mm. 

Mötesordförande Göran Westerlind samt klubbens ordförande Kåge Larsgården tackar de närvarande och förklarade årsmötet avslutat.