Rapport från digitalt styrelsemöte den 15 februari 2021.  16/02/21

Ordföranden Kåge Larsgården hälsar styrelsen och övriga inbjudna välkomna. 

Rapport från klubbchef Jon Sellén 

• Många har ännu inte betalat in sin medlemsavgift för 2021. En påminnelse ska skickas ut.

  Beläggningen i simulator och slaghall tuffar på, alla håller bra Corona-distans.

  Skidspåren på golfbanan är mycket populära, bara positiv feedback.

  En plan för Golfbanan 2021 ska tas fram av Jon och banchefen Anders Edh, en nulägesanalys med fokus på våra spelytor. Beslutas att arbetet med planen genomförs i samarbete med en bankonsulent från Svenska Golfförbundet. Vi ska ha en bra produkt att erbjuda alla våra medlemmar, oavsett spelnivå.

  Samarbete med stadens hotell diskuteras ang golfpaket.

Rapport från banchef Anders Edh 

• Jobbar vidare med skötselplanen för 2021 och nulägesanalysen tillsammans med Jon.  

• Omklädningsrum, dusch och toalett snart färdigställt i maskinhallen.

  I övrigt servas maskiner och skidspår underhålls.

  Funderar om det bör informeras mer i sociala medier om varför man gör vissa åtgärder på banan? Detta för att skapa större förståelse hos medlemmarna.

Ekonomi 

• Revision ska göras innan vårmötet i mars. 

• Fjolårets vinst blev 1,1 miljoner. Bra jobbat av alla inblandade!!

• Omsättning var 9,6 miljoner – bra med tanke på klubbens storlek.

Fastigheter 

• Renoveringen i maskinhallen så gott som klar.

• Kontorsutrymmena i klubbhuset uppsnyggade.

• Konferensrummet med köksavdelning under arbete.

Bankommittén 

• Stig Jacobsson redogör att 106 personer deltog i arbete med “Stickans Course Crew”

under sammanlagt 425 arbetstimmar!

Juniorkommittén 

• Sophie Westberg ser positivt på kommande säsong och hoppas kunna bygga vidare på träning och tävling för barn och ungdomar.

Tävlingskommittén 

• Tävlingsprogrammet för 2021 godkännes.

Marknadskommittén 

• Nya sponsorer på väg in i klubben.

Medlemskommittén 

• Möte planlagt ang skiddag 28 februari i samband med skidåkning på banan.

Klubbutvecklingsarbete 

• Kicki Rapp meddelar att digital utbildning, Vision 50/50, är på gång för involverade. Det fysiska mötet framskjutet till april.

Övrigt

• Diskussion om golfvärdar i sommar. Beslut tas närmare säsongsstart.

• Skiddag anordnas söndagen den 28 februari i samarbete med bl a PerCykel ochTräningsvarvet. 

• Tord Krokström skänker ytterligare 100.000 till klubben! Dessa ska reserveras för grävning runt dammen på hål 1 samt en motorport i bottenvåningen på logen.

• Solenergianläggningen sätts upp när snön försvunnit från taken.

• Vi kommer att köpa 6 nya golfbilar.

• Coronarestriktionerna för simulatorn och slaghallen sköts väl.

• Arbetet med “historieväggen” fortskrider. 

Ordföranden Kåge Larsgården tackar och avslutar mötet.

Nästa möte blir vårmötet i slutet av mars.