Rapport från årets första styrelsemöte 27/01/21

Rapport från digitalt styrelsemöte den 25 januari 2021. 

Ordföranden Kåge Larsgården hälsar styrelsen och övriga inbjudna välkomna. 

Vid det inledande konstituerande mötet meddelades att Tomas Andersson avsagt sig sitt styrelseuppdrag pga personliga skäl.Tillfällig kassör blir Kicki Rapp och Lars Eriksson fortsätter sitt uppdrag som kassör efter fyllnadsval på vårmötet.

Rapport från klubbchef Jon Sellén 

• Hoppas på att de flesta betalar in sina medlemsavgifter för 2021 nu i januari.

  Beläggningen i simulatorn ok, trots stort ekonomiskt avbräck pga pandemin.

  Skidspåren på golfbanan är populära. Folk åker t o m med pannlampa! Ev anordna ett 

Corona-säkert “Wasa-åket” i mars, ett alternativ till riktiga Wasaloppet.

Rapport från banchef Anders Edh 

• Jobbar med skötselplanen för 2021.  

• Vilka fairways ska renoveras och när? Vill skapa den bästa hållbara framtiden för hela banan.

Beslut tas efter att både intäkter och kostnader vägts in för olika alternativ. 

• Ytterligare ett tee ska renoveras.

• Göra en run-off yta istället för bunker på hål 7.

• Mer gödsel ska sprutas på hela banan.

Tävlingskommittén 

• Jobbar med tävlingsprogrammet för 2021 samt sponsorer till detta. Förslag till 

tävlingsprogram ska presenteras för styrelsen under februari.

• Tävlingsförbud gäller dock t o m 14 juni pga pandemin.

• Diskuteras hur många tävlingar/säsong klubben ska anordna. 

Marknadskommittén 

• Klubben har fått två nya sponsorer; Stenhuggaren och Göran Westerlinds.

• Diskuteras om att ev bygga ytterligare uthyrningsstugor.

Ekonomi 

• Årsbokslut ska upprättas. 

• Kreditprövning för investeringar ligger för beslut hos banken.

• Varulagerbedömning skall göras vecka 4.

• Värderingen av klubben har höjts från 7,7 till 12 miljoner.

Medlemskommittén 

• Ska ev ordna Corona-säkra familjedagar nu i vinter i samband med skidåkning på banan.

Klubbutvecklingsarbete 

Kicki Rapp rapporterar att arbetet med jämställdhetsprojektet fortskrider långsamt pga smittorisken vid fysiska möten. Styrgruppen ska dock börja att utbilda sig. Referensgruppen måste vara bred för att få en stark inkludering i arbetet. Inga frivilliga har hört av sig och är intresserade av att delta i referensgruppen varför en från varje kommitté bör delta i denna grupp.

Övrigt

• En solenergianläggning ska startas upp till våren.

• Nya golfbilar. Beslut tas efter besked från banken.

• Byggnation av golfstudio – bygglovsansökan lämnas in denna vecka.

• Konstateras att klubben hittills har agerat korrekt vad gäller reglerna kring Corona, bl a ska

alla möten i resp kommitté hållas digitalt!

• Ulla Åman presenterar ett förslag till “historievägg” som ska upprättas på väggen mellan 

herrarnas och damernas omklädningsrum. Förslaget godkännes och därmed kan arbetet fortskrida.

Ordföranden Kåge Larsgården tackar och avslutar mötet.

Nästa styrelsemöte hålls 15 februari 2021.