Kallelse till Vårmöte 25/02/20

Kallelse
Vårmöte 2020
Måndag den 30 mars
18.00 – Hudiksvalls Golfklubb

Föredragningslista

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall
justera mötesprotokollet.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

7. Styrelsens årsredovisning (resultat och balansräkning) för det senaste
räkenskapsåret.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
räkenskapsåret.

9. Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av överskott/underskott i
enlighet med balansräkningen.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen avses.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13. Avtackningar.

14. Övriga frågor