Kallelse till Höstmöte (Årsmöte) 01/11/21

Måndag den 22 november 2021 kl 18.00
Plats: Odd Fellow, Kungsgatan 24
Vi bjuder på fika.

Föredragningslista:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet behörigen har utlysts.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6. Preliminärt bokslut, prognos för 2021.

7. Fastställande av avgifter för 2022.

8. Fastställande av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret 2022.

9. Val av:
a) Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år.

b) Halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år.

c) Två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.

d) Två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år. (I detta val får ej styrelsens ledamöter delta)
e) Två ledamöter jämte en suppleant i valberedningen för en tid av ett år, av vilken en skall utses till ordförande.

10. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller motioner som väckts av röst-berättigad medlem minst 30 dagar före mötet.

11. Information om pågående och kommande arbeten på banan.

12. Övriga frågor.