Kallelse till det uppskjutna vårmötet 21/08/20

Vårmötet som sköts upp i mars hålls den 14 september på Hudiksvalls Gk. Vi ska genomföra mötet på ett så säkert sätt som möjligt, antalet deltagare får max vara 50 och vi håller mötet utomhus (om vädret ställer till det får vi hitta en lösning som fortfarande är säker). Anmälan görs till jon@hudiksvallsgk.se, medtag gärna egen stol.

Kallelse
Vårmöte 2020
Måndag den 14 september
kl 17.00 – Hudiksvalls Golfklubb, utomhus
Max 50 personer, anmälan senast 11/9 till jon@hudiksvallsgk.se

Föredragningslista

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall
justera mötesprotokollet.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

7. Styrelsens årsredovisning (resultat och balansräkning) för det senaste
räkenskapsåret.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
räkenskapsåret.

9. Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av överskott/underskott i
enlighet med balansräkningen.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen avses.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13. Avtackningar.

14. Övriga frågor